Naturalne kuracje
Darmowa dostawa od 250 zł
 Promocje dla stałych klientów
 Kontakt Szybki i prosty

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ÓSMY KONTYNENT

§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego „Ósmy Kontynent” udostępnionego pod adresem http://www.osmy-kontynent.pl przez spółkę cywilną Inspiranto s.c. z siedzibą w na ul. Stalowej 38 lok. 37 w Warszawie  NIP 52525085 REGON 142896153 wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

§ 2

Słownik pojęć

 

Klient- Osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 16 rok życia,  której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną do  złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

Konsument – Osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep Internetowy – serwis internetowy, dostępne pod danym adresem  za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia produktowe.

Strona – Sklep internetowy lub Klient;

Towar – Rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy kodeksu cywilnego z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827),  zawierana pomiędzy spółką Inspiranto s.c. a klientem za pośrednictwem sklepem intenetowego, której przedmiotem są towary.

Zamówienie – Oświadczenie woli klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży ze spółką Inspiranto s.c., zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę towarów będących przedmiotem umowy sprzedaży, formę przesyłki oraz cenę zamówienia z dostawą.

 

 

§ 3

Obowiązki Stron

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z produktów oferowanych przez sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

 

§ 4

Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.

3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

3.  Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

 

§ 5

Płatności

 

1. Ceny Towarów w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek VAT.

2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę zakupionych towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi klient.

 1.       Dostawa jest realizowana za pośrednictwem następujących firm kurierskich- Poczty Polskiej (Pocztex24) oraz Paczkomatów InPost.
 2.        Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

            - przelewem bankowym na rachunek bankowy spółki Wine Select Polska (przedpłata),

-        za pośrednictwem serwisu DotPay udostępnianego przez firmę Dotpay S.A., znajdującej się na ul. Wielickiej 72 w Krakowie.

-        Za pośrednictwem serwisu Paypal udostępnianego przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

-        za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru (przy płatności za pobraniem doliczany jest koszt usługi pobraniowej w kwocie 5 zł brutto) w urzędzie pocztowym lub w obecności przewoźnika. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku odbioru osobistego obowiązuje przedpłata.

-        W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie pocztowym. W przypadku uchylania się klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez klienta, Poczta zwróci przesyłkę sprzedawcy  po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia. W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania umowy sprzedaży przez klienta sprzedawca może wezwać klienta do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza pokrycie kosztów przesyłki w obie strony.

 

§ 6.

Dostawa Towaru

 

 1.       Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki . W przypadku stwierdzenia niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia, niekompletności przesyłki, oraz uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy sporządzenie protokołu zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.  Sprzedawca zastrzega, że reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę będącego konsumentem i dostawcę przesyłki.
 2.       Osoba trzecia, wskazana przez klienta do odbioru przesyłki zobowiązana jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez osobę trzecią wskazaną przez klienta do odbioru przesyłki i dostawcę przesyłki.
 3.       W przypadku osobistego odbioru przesyłki w paczkomacie, klient zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia stanu przesyłki po odbiorze paczki. Sprzedawca zastrzega, że reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę będącego konsumentem najpóźniej na drugi dzień od odbioru paczki.
 4.       Klient ma możliwość osobistego odbioru paczki w godzinach 10-19.  W takim przypadku zamówienia realizowane są po dokonaniu płatności za towar. Klient ma możliwość odebrania paczki osobiście do 3 dni po złożeniu zamówienia. Przed odbiorem paczki klient zoboowiązany jest do skontakowania się ze sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail info@osmykontynent.pl w celu ustalenia daty i godziny odbioru zamówienia, jak i ustalenia jak ma być zapakowany towar (w paczkę albo reklamówki).

5.      Ustawowo konsumentowi przysługuje termina 14 dni na odstapienie od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, przy czym termin ten zaczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią  Do zachowania terminu należy poinformować swojej decyzji o odstąpieniu spółkę cywilną Wine Select Polska z siedzibą w na ul. Stalowej 38 lok. 37 w Warszawie  NIP 52525085  od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem e-maila info@osmykontynent.pl. Warunkiem odstąpienia od umowy jest nierozpakowywanie towaru w tym czasie.

 

 

§ 7.

Uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy prawnej (zwrot towaru)

 

1. Ustawowo konsumentowi przysługuje termina 14 dni na odstapienie od umowy. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży, składając stosowne oświadczenie na piśmie od przejęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego do odbioru przesyłki osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu klient zobowiązany jest do poinformowania sprzedacy o swojej decyzji za pośrednictwem adresu e-mail info@osmykontynent.pl. Odstąpieniąe od umowy sprzedaży towarów zawartej przez internet, powoduje, że ta umowa jest  uznana za niewiążącą przez strony.

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, sprzedawca jest zobowiązany zwrócić klientowi  środki finansowe przekazane sprzedawcy za zamówienie nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Sprzedawca zastrzega, że odstąpienie od umowy prawnej zobowiązuje go do zwrotu płatności za dostarczone zamówienie wraz z kosztem przesyłki. Klient zobowiązany jest do opłaty kosztów zwrotu przesyłki.

 1.       W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży klient ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy  nie później niż 14  dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób gwarantujący bezpieczny transport.
 2.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient.

 

§ 8

Procedura reklamacyjna w przypadku fizycznych wad produktu

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady można składać pisemnie na adres siedziby sprzedawcy bądź za pośrednictwem adresu e-mail info@osmykontynent.pl.

2. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, klient zobowiązany jest do podania  treści zgłoszenia reklamacyjnego. Klient zobowiązany jest do załączenia  do reklamacji dowodu zakupu towaru, czyli fakturę.

3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

 1.       W przypadku kiedy wada towaru uniemożliwia jego używanie, sprzedawca może dokonać zwrotu płatności za ten towar lub wymiany towaru na wolny od wad, przy czym sprzedawca zobowiązany jest do opłacenia kosztów transportu. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, powinien dostarczyć wadliwy towar do sprzedawcy oraz przesłać odpowiednie zaświadczenie na adres e-mail sprzedawcy lub na adres jego siedziby.
 2.       Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 14 dni od momentu odebrania przesyłki przez klienta.  Do zachowania terminu klient zoboowiązany jest do wysłania zawiadomienia w tej sprawie przed jego upływem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sprzedawca jest zobowiązany do opłaty kosztów zwrotu uszkodzonych produktów.

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca ma prawo obciążyć klienta kosztami transportu towaru uznawanego za uszkodzony.

7. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez klienta w ciągu 14 od zgłoszenia reklamacji.

 

 

 § 9.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH RODO

 1.     Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest firma Inspiranto s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Stalowa 38 lok. 37, 03-429 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP: 5252504085, REGON: 142896153.
 2.     Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 26 ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem, Administrator danych przetwarzający dane dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

 d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) dane osobowe podane przez Klienta są wykorzystywane w celu zawarcia i realizacji stosunku umownego między Stronami polegającego na świadczeniu usług poprzez Sklep Internetowy, a także w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Towarów oraz ich dostarczenia do Klienta, a także gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

4. Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Klient poprzez akceptację regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

4.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Klient ma prawo do usunięcia konta samodzielnie albo poprzez kontakt z Administratorem. Anulowanie konta oznacza także wykreślenie wszystkich danych osobowych Klienta z bazy danych klientów.

5. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.), po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta.

6. Dane Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę w celach marketingowych, m.in. do wysyłki newsletterów po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w postaci:

- prowadzenia rejestru przetwarzania danych osobowych,

- powołania Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, który będzie powiadamiany o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do dokonywania analizy ryzyka związanego z przypadkami naruszenia ochrony danych osobowych.

9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) klient ma prawo do wypisania się z newslettera samodzielnie albo poprzez kontakt ze Sprzedawcą. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych Klienta.

10. Zgodnie z art. 5 RODO dane osobowe klienta są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

11. Zgodnie z art. 5 RODO Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonych lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych lub ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

 12.  Zgodnie z art. 17 RODO dane osobowe klienta są usuwane w przypadku gdy nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane lub przetwarzane, podmiot wycofał zgodna przetwarzanie jego danych osobowych lub też sprzeciwia się ich przetwarzaniu oraz nie występują uzasadnione prawnie podstawy przetwarzania danych lub też dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO.

13. Zgodnie z art. 17 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a)      osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b)      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)      administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

14. Jeżeli na mocy ust. 1 art. 17 RODO przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

15. Na podstawie art. 19. RODO  Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

19. Klient, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta w klauzuli akceptującej regulamin i politykę ochrony danych osobowych Klienta.

20. Sprzedawca informuje, że w celu dostarczenia zamówienia do Klienta końcowego dane osobowe klienta mogą być przetwarzane przez następujące podmioty, w zależności od preferencji klienta związanych ze sposobem płatności i dostawy:

- Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie na ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS 0000296790, REGON 240770255, NIP6342661860.

- PayPal Polska Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Emili Plater 53, 00-113 Warszawa, KRS 0000289372, REGON 141108225, NIP 5252406419.

- Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Z z siedzibą w Warszawie na ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa. Infolinia serwisu +48 22 112 08 35. NIP: 1132567365.

DPD POLSKA SP Z O O, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, KRS 0000028368, REGON 012026421, NIP 5260204110.

POCZTA POLSKA S A z siedzibą w Warszawie Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa KRS: 0000334972, NIP: 5250007313, REGON: 010684960.

- INPOST S A z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (KRS: 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260.

- TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa.

21. Sprzedawca zobowiązuje się do powierzania danych osobowych Klienta tylko i wyłącznie podmiotom, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, czyli operatorowi płatności internetowych oraz kurierowi, których wybierze Klient do realizacji zamówienia.

22 Zgodnie z art. 32 RODO Sprzedawca zobowiązuje się do szyfrowania danych osobowych poprzez klucz szyfrujący SSL. Sprzedawca deklaruje, że sklep, na którym Klient zakłada konto lub dokonuje zakupów, zabezpiecza dane osobowe klienta.

23. Zgodnie z art. 32 RODO Klient w przypadku utraty hasła ma prawo do jego odzyskania oraz dowolnego ustawienia. Nowe hasło jest automatycznie wysyłane do Klienta, który po aktywacji linka znajdującego się w wiadomości e-mail może logować się na swoje konto poprzez hasło.

24. Zgodnie z art. 33 RODO Sprzedawca jest zobowiązany do powiadomienia organu nadzorczego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych nie później niż w ciągu 72 godzin od naruszenia.

25. Sprzedawca jest zobowiązany do powiadomienia osoby o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa jej danych osobowych.

26. Zawiadomienie osoby o naruszeniu jej danych osobowych nie jest wymagane w trzech przypadkach:

a) Jeżeli Sprzedawca przedsięwziął techniczne kroki mające na celu  ochronę danych osobowych, np. szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt danych osobom trzecim.

b) Sprzedawca zastosował środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczył, to znaczy powiadomił organ nadzorczy o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych Klienta.

27. Sprzedawca w celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną udostępnia następujące środki techniczne: dostęp do Konta wyłącznie po podaniu odpowiedniego loginu i hasła.

28. Klient zobowiązany jest chronić przed osobami trzecimi swojego loginu oraz hasła do logowania się w sklepie internetowym.

                                               § 9.

                                   Postanowienia końcowe

 

1.      Rozstrzyganie sporów prawnych powstałych pomiędzy sprzedawcą a klientem- konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 1.       Rozstrzyganie sporów prawnych powstałych pomiędzy sprzedawcą ą a klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.
 2. Informacje o towarach podane w sklepie, czyli ich opisy oraz ceny służą do zapoznania klienta z towarem oraz zaproponowania mu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3.       Sprzedawca zastrzega prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwy sklepu oraz znaków towarowych sprzedawcy i wchodzące w ich skład elementy graficzne. Kopiowanie lub imitowanie jakichkolwiek elementów sklepu internetowego bez zgody sprzedawcy jest prawnie niedozwolone.