Naturalne kuracje
Darmowa dostawa od 250 zł
 Promocje dla stałych klientów
 Kontakt Szybki i prosty

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ÓSMY KONTYNENT

§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego „Ósmy Kontynent” udostępnionego pod adresem http://www.osmy-kontynent.pl przez spółkę cywilną Inspiranto s.c. z siedzibą w na ul. Stalowej 38 lok. 37 w Warszawie  NIP 52525085 REGON 142896153 wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

§ 2

Słownik pojęć

 

Klient- Osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 16 rok życia,  której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną do  złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

Konsument – Osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep Internetowy – serwis internetowy, dostępne pod danym adresem  za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia produktowe.

Strona – Sklep internetowy lub Klient;

Towar – Rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy kodeksu cywilnego z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827),  zawierana pomiędzy spółką Inspiranto s.c. a klientem za pośrednictwem sklepem intenetowego, której przedmiotem są towary.

Zamówienie – Oświadczenie woli klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży ze spółką Inspiranto s.c., zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę towarów będących przedmiotem umowy sprzedaży, formę przesyłki oraz cenę zamówienia z dostawą.

 

 

§ 3

Obowiązki Stron

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z produktów oferowanych przez sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

 

§ 4

Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.

3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

3.  Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

 

§ 5

Płatności

 

1. Ceny Towarów w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek VAT.

2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę zakupionych towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi klient.

 1.       Dostawa jest realizowana za pośrednictwem następujących firm kurierskich- Poczty Polskiej (Pocztex24) oraz Paczkomatów InPost.
 2.        Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

            - przelewem bankowym na rachunek bankowy spółki Wine Select Polska (przedpłata),

-        za pośrednictwem serwisu DotPay udostępnianego przez firmę Dotpay S.A., znajdującej się na ul. Wielickiej 72 w Krakowie.

-        Za pośrednictwem serwisu Paypal udostępnianego przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

-        za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru (przy płatności za pobraniem doliczany jest koszt usługi pobraniowej w kwocie 5 zł brutto) w urzędzie pocztowym lub w obecności przewoźnika. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku odbioru osobistego obowiązuje przedpłata.

-        W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie pocztowym. W przypadku uchylania się klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez klienta, Poczta zwróci przesyłkę sprzedawcy  po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia. W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania umowy sprzedaży przez klienta sprzedawca może wezwać klienta do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza pokrycie kosztów przesyłki w obie strony.

 

§ 6.

Dostawa Towaru

 

 1.       Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki . W przypadku stwierdzenia niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia, niekompletności przesyłki, oraz uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy sporządzenie protokołu zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.  Sprzedawca zastrzega, że reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę będącego konsumentem i dostawcę przesyłki.
 2.       Osoba trzecia, wskazana przez klienta do odbioru przesyłki zobowiązana jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez osobę trzecią wskazaną przez klienta do odbioru przesyłki i dostawcę przesyłki.
 3.       W przypadku osobistego odbioru przesyłki w paczkomacie, klient zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia stanu przesyłki po odbiorze paczki. Sprzedawca zastrzega, że reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę będącego konsumentem najpóźniej na drugi dzień od odbioru paczki.
 4.       Klient ma możliwość osobistego odbioru paczki w godzinach 10-19.  W takim przypadku zamówienia realizowane są po dokonaniu płatności za towar. Klient ma możliwość odebrania paczki osobiście do 3 dni po złożeniu zamówienia. Przed odbiorem paczki klient zoboowiązany jest do skontakowania się ze sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail info@osmykontynent.pl w celu ustalenia daty i godziny odbioru zamówienia, jak i ustalenia jak ma być zapakowany towar (w paczkę albo reklamówki).

5.      Ustawowo konsumentowi przysługuje termina 14 dni na odstapienie od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, przy czym termin ten zaczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią  Do zachowania terminu należy poinformować swojej decyzji o odstąpieniu spółkę cywilną Wine Select Polska z siedzibą w na ul. Stalowej 38 lok. 37 w Warszawie  NIP 52525085  od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem e-maila info@osmykontynent.pl. Warunkiem odstąpienia od umowy jest nierozpakowywanie towaru w tym czasie.

 

 

§ 7.

Uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy prawnej (zwrot towaru)

 

 

 

1. Ustawowo konsumentowi przysługuje termina 14 dni na odstapienie od umowy. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży, składając stosowne oświadczenie na piśmie od przejęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego do odbioru przesyłki osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu klient zobowiązany jest do poinformowania sprzedacy o swojej decyzji za pośrednictwem adresu e-mail info@osmykontynent.pl. Odstąpieniąe od umowy sprzedaży towarów zawartej przez internet, powoduje, że ta umowa jest  uznana za niewiążącą przez strony.

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, sprzedawca jest zobowiązany zwrócić klientowi  środki finansowe przekazane sprzedawcy za zamówienie nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Sprzedawca zastrzega, że odstąpienie od umowy prawnej zobowiązuje go do zwrotu płatności za dostarczone zamówienie wraz z kosztem przesyłki. Klient zobowiązany jest do opłaty kosztów zwrotu przesyłki.

 1.       W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży klient ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy  nie później niż 14  dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób gwarantujący bezpieczny transport.
 2.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient.

 

§ 8

Procedura reklamacyjna w przypadku fizycznych wad produktu

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady można składać pisemnie na adres siedziby sprzedawcy bądź za pośrednictwem adresu e-mail info@osmykontynent.pl.

2. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, klient zobowiązany jest do podania  treści zgłoszenia reklamacyjnego. Klient zobowiązany jest do załączenia  do reklamacji dowodu zakupu towaru, czyli fakturę.

3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

 1.       W przypadku kiedy wada towaru uniemożliwia jego używanie, sprzedawca może dokonać zwrotu płatności za ten towar lub wymiany towaru na wolny od wad, przy czym sprzedawca zobowiązany jest do opłacenia kosztów transportu. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, powinien dostarczyć wadliwy towar do sprzedawcy oraz przesłać odpowiednie zaświadczenie na adres e-mail sprzedawcy lub na adres jego siedziby.
 2.       Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 14 dni od momentu odebrania przesyłki przez klienta.  Do zachowania terminu klient zoboowiązany jest do wysłania zawiadomienia w tej sprawie przed jego upływem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sprzedawca jest zobowiązany do opłaty kosztów zwrotu uszkodzonych produktów.

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca ma prawo obciążyć klienta kosztami transportu towaru uznawanego za uszkodzony.

7. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez klienta w ciągu 14 od zgłoszenia reklamacji.

 

 

 

                                               § 9.

                                   Postanowienia końcowe

 

1.      Rozstrzyganie sporów prawnych powstałych pomiędzy sprzedawcą a klientem- konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 1.       Rozstrzyganie sporów prawnych powstałych pomiędzy sprzedawcą ą a klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.
 2. Informacje o towarach podane w sklepie, czyli ich opisy oraz ceny służą do zapoznania klienta z towarem oraz zaproponowania mu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3.       Sprzedawca zastrzega prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwy sklepu oraz znaków towarowych sprzedawcy i wchodzące w ich skład elementy graficzne. Kopiowanie lub imitowanie jakichkolwiek elementów sklepu internetowego bez zgody sprzedawcy jest prawnie niedozwolone.